ARI OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Madde 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: ” ARI OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ” dir. Derneğin kısa adı ” ARIMED “dir.
Derneğin merkezi ANKARA ‘dır. Derneğimizin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi yoktur.

Madde 2 – DERNEĞİN AMACI

Dernek; Özel Arı Okulları, Özel Arı İlkokulu, Özel Arı Ortaokulu, Özel Arı İlköğretim Okulu, Özel Arı Lisesi ve Özel Arı Fen Lisesi’nde eğitim görenleri ve görev yapanları bir araya toplayarak, T.C. Anayasasının öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uymak kaydıyla,

2.1 Üyelerin okulda bulundukları dönemlerde ki dostluk ve dayanışma ortamını, okul sonrasında da sevgi ve saygı değerleri çerçevesinde geliştirecek çalışmalarda bulunmak,
2.2 SITKI ALP EĞİTİM VAKFI (SEV)’nın sağladığı burslara ve ARI OKULLARI’nda düzenlenen tüm sportif aktivitelere maddi ve manevi destek vermek,
2.3 Üyeleri arasında maddi, manevi ve sosyal dayanışmayı en geniş hizmet ölçülerine getirmek,
2.4 Üyeleri arasında sosyal yardımlaşma sağlamayı amaçlamaktadır.

Madde 3 – DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Dernek, amacını geliştirmek üzere;

3.1. Mezunların dernekle olan ilişkilerini artırır, ilişkileri belli esaslara bağlayarak ilgili kayıt ve defterleri tutar ve derneğe üye olmalarını sağlar,
3.2. Dernek yeni üyelerin kayıt olmasını özendirir. Yasalar ve ana tüzük uyarınca üye ve fahri üye kaydeder,
3.3. Mezunların, okul öğrencileri ve ARI OKULLARI ile ilişkilerini güçlendirmek, okul ile derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlık kazanılmasına ve korunmasına çalışır,
3.4. Topluma, özellikle üyelerine ve okula yararlı olarak hizmet projelerini uygular,
3.5. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları ve aralarındaki dayanışmayı artırabilmek amacıyla yemekli toplantılar, konser, kermes, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
3.6. Mezunlar tarafından bildirilen iş imkanlarını diğer üyelere bildirir ve benzeri şekilde çalışmalar yapan üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı artırarak mezunlara iş hayatında destek olur,
3.7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda üyelerine dağıtmak üzere Broşür, katalog, bülten, e-bülten, internet sitesi, gazete, dergi ve kitaplar yayınlayabilir,
3.8. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırabilir, dağıtabilir ve satabilir,
3.9. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar,
3.10. Yardım Toplama Kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alabilir, bağış ve yardımda bulunabilir,
3.11. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

Dernek yukarıda belirtilen çalışmalar ve diğer faaliyetlerini yaparken hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz, Dernekler Yasası’nın yasakladığı bütün durum ve faaliyetlerden kaçınır.

BÖLÜM II

Madde 4 – ÜYE OLMA HAKKI

Derneğe asil üye olabilmek için;

4.1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
4.2. Dernek kanununda belirtilen diğer şartlara sahip olmak,
4.3. Özel Arı İlkokulu, Özel Arı Ortaokulu, Özel Arı İlköğretim Okulu, Özel Arı Lisesi ya da Özel Arı Fen Lisesi’nden birinden mezun olmak veya bu okullarda en az iki ders yılı okumuş ya da görev yapmış olmak,
4.4. Yönetim kurulunun tespit ettiği giriş ödeneğini, yönetim kurulunca belirlenecek olan yıllık aidat ödeneğini ve Dernek tüzüğüne uymayı kabul etmek,
Üyelik yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğe fahri üye olabilmek için;

4.5.Ayrıca, seçme ve seçilme hakları bulunmamak koşuluyla, derneğe önemli yardımları geçmiş olan kişiler ile Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri, Özel Arı İlkokulu, Özel Arı Ortaokulu, Özel Arı İlköğretim Okulu, Özel Arı Lisesi ya da Özel Arı Fen Lisesi’nde personel veya öğretmen olarak çalışan ve çalışmış olanlar Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye olabilirler.

Fahri üyeler, toplantılara katılıp söz alabilirler ancak organlarda görev alamaz ve oy kullanamazlar.

Madde 5 – ÜYELİKTEN ÇIKMA

5.1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
5.2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

6.1. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6.2. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
6.3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
6.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkarılanlar dernek malvarlığında hak iddia edemez.

BÖLÜM III

Madde 7 – DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

I. Genel kurul,
II. Yönetim kurulu,
III. Denetim kurulu,

Madde 8 – DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ ve TOPLANMA ZAMANI

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

8.1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
8.2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu zamanı geldiğinde toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 9 – ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10 – TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

11.1. Dernek organlarının seçilmesi,
11.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
11.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
11.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
11.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11.6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
11.7. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11.8. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
11.9. Derneğin fesih edilmesi,
11.10. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11.11. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 12 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 13 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

13.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
13.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
13.3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
13.4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
13.5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
13.6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
13.7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
13.8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
13.9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
13.10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13.11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
13.12. Faaliyetlerin yürütülmesi için diğer üyelerinde görev alabileceği alt komisyonlar kurmak.

Madde 14 – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 15 – DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

BÖLÜM IV

Madde 16 – ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

Derneğin çalışma dönemi 01 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile Gelir ve Gider Çizelgelerinden oluşur.

Madde 17 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

17.1 Üye Aidatı: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutar olup, Yönetim Kurulunca belirlenir,
17.2 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
17.3 Dernek tarafından tertiplenen sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
17.4 Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
17.5 Her türlü yayın satışından elde edilen gelirler,
17.6 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
17.7 Diğer gelirler.

Madde 18 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Dernek için aşağıda gösterilen Defterler Noter veya Dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

18.1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
18.2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
18.3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
18.4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
18.5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
18.6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

BÖLÜM V

Madde 19 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 20 – DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, Genel kurula katılma hakkına sahip olan Asil Üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilemez ise ikinci defa toplamak için, Genel kurul çağrı usulüne göre üyeler çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından, beş gün içerisinde en büyük mahalli mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin parası ve malları fesih halinde SITKI ALP EĞİTİM VAKFI’na devredilir.

Madde 21 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 21 (yirmi bir) maddeden ibarettir.